آیا هزینه ها براساس تعداد مسافر است؟

هزینه ها بر اساس تعداد مسافر و شب می باشد.

برای اجاره بلند مدت تا 3 سال اجاره بر اساس واحد آپارتمان می باشد. اما هزینه ی برق و گاز و تلفن و اینترنت و ... جزو مبلغ اجاره نخواهد بود و جداگانه باید پرداخت شوند.

 

 

OK