آپارتمان ها

آپارتمان با باغچه, 1220 Wien, An der oberen Alten Donau 165, Metro U/1 Kagran

max. 4 People | Size: 35m²
from € 49 per apartment and night

یک واحد آپارتمان برای 1 یا 2 نفر

max. 2 People | Size: 20m²
from € 46 per apartment and night

یک واحد آپارتمان برای 1 یا 2 نفر

max. 1 Person | Size: 18m²
from € 39 per apartment and night

آپارتمان با باغچه

max. 2 People | Size: 29m²
from € 49 per apartment and night

آپارتمان با اتاق خواب مجزا

max. 4 People | Size: 37m²
from € 59 per apartment and night

آپارتمان با تخت دو نفره

max. 4 People | Size: 29m²
from € 49 per apartment and night

max. 2 People | Size: 20m²
from € 39 per apartment and night

max. 3 People | Size: 25m²
from € 59 per apartment and night

max. 3 People | Size: 25m²
from € 46 per apartment and night

آپارتمان با تراس مشرف به دانوب

max. 4 People | Size: 50m²
from € 69 per apartment and night

آپارتمان با باغچه ای زیبا

max. 3 People | Size: 35m²
from € 49 per apartment and night

max. 4 People | Size: 29m²
from € 49 per apartment and night

max. 2 People | Size: 10m²
from € 34 per apartment and night

max. 6 People | Size: 150m²
from € 210 per apartment and night

max. 4 People | Size: 37m²
from € 59 per apartment and night
OK